โปรแกรม Humano สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครอบคลุมงานครบวงจร ส่งผลให้การบริหารองค์กรสอดคล้อง และเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน และเป้าหมายขององค์การ
โปรแกรม Humano สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครอบคลุมงานครบวงจร ส่งผลให้การบริหารองค์กรสอดคล้อง และเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน และเป้าหมายขององค์การ

รายละเอียดโปรแกรม

เหมาะกับธุรกิจ

รองรับระบบปฏิบัติการ

รองรับอุปกรณ์

รองรับบราวเซอร์

รองรับภาษา

TH

แผนกำหนดราคา

หมายเหตุ

ฟังก์ชันการทำงาน

HUMANO: Human Resources and Organization Development Software โปรแกรม Humano สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ครอบคลุมงานครบวงจร ส่งผลให้การบริหารองค์กรสอดคล้อง และเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์การดำเนินงาน และเป้าหมายขององค์การ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

 1. การบริหารจัดการ (Human Resource Management : HRM)
 2. การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ (Human Resource Development : HRD)
 3. การพัฒนาองค์การ (Organization Development : OD)

ประโยชน์ที่จะได้รับระดับองค์กร

Easy Data Import

 • สามารถถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบได้โดยง่ายและหลากหลายรูปแบบทั้งจากระบบ บริหารทรัพยากรมนุษย์เดิม, Excel file, Text File
 • ลดขั้นตอนการทำงาน จากการคีย์เอกสาร
 • ลดเวลาในการตรวจสอบ

ระบบบริหารงานบุคคล (Personnel)

 • เก็บประวัติข้อมูลพนักงานในระบบ

ระบบบริหารเงินเดือน (Payroll)

 • ได้เวลาบุคลากรทำงานเพิ่มขึ้น จากการที่ user ไม่ต้องทำเงินเดือนเป็นเวลานาน
 • รองรับการจ่ายค่าตอบแทน และผลประโยชน์ อย่างถูกต้องเหมาะสม

ระบบบริหารการลงเวลา (Time Attendance)

 • รองรับการจัดการความถูกต้องของการบันทึก เวลาในรูปแบบอัตโนมัติ สามารถกำหนดกะงานได้ไม่จำกัด,

กำหนดเวลาสาย-ออกก่อน,กำหนดขาดงาน, กำหนดการทำงานล่วงเวลาและการกำหนดเบี้ยขยันที่ซับซ้อนได้ เป็นต้น

 • ลดความผิดพลาดการทำจ่ายเงินเป็น 0 จากการตรวจสอบด้วยระบบ เช่น OT

Cost Management

 • ได้เครื่องมือในการแสดงรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ แยกหน่วยงาน [Cost Center]

Information Management

 • สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลการดำเนินงานต่างๆเช่น ขอลาขอทำงานล่วงเวลาได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Employee Self-Management

Maintenance & Security

 • มีความปลอดภัยของข้อมูลเพราะต้องเข้าผ่านรหัส
 • รองรับการกำหนดสิทธิการใช้งานตามตำแหน่งงาน ตัวบุคคลเพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญๆรั่วไหล
 • ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกระดาษ

โปรแกรมที่คล้ายกัน

โปรแกรมจากบริษัทเดียวกัน

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader