ประเภทโปรแกรม

ประเภทอุตสาหกรรม33 ค้นพบสินค้า

Mango ERP for Real Estate

 1. เชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเป็น Realtime
 2. ตอบโจทย์การทำงานจริงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 3. ใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์
ดูรายละเอียด

MIDAS-BUDGET

 • การจัดทำแผนงบประมาณประจำปี
 • การผูกพันงบประมาณข้ามปี
 • การปรับโอนงบประมาณ
 • การบริหารโครงการ
 • การเบิกจ่ายงบประมาณทั่วไป
 • การบันทึกตัวชี้วัดขององค์กร
 • สอบถามข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับแผนงบประมาณ
 • รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงบประมาณ รายงานเชิงบริหารต่างๆ
ดูรายละเอียด

MIDAS-DMS

การรับหนังสือเข้า บันทึกรับหนังสือ/เอกสารเข้าจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทั้งภายนอกและภายใน

การส่งหนังสือออก บันทึกรายการหนังสือส่งออกและแนบเอกสารส่งไปยังเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางได้

กำหหนดต้นแบบทางเดินเอกสาร  สามารถกำหนดต้นแบบทางเดินเอกสารสำหรับหนังสือเข้าแบบต่าง ๆ ได้

การบันทึกงานประชุม เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

ดูรายละเอียด

Q Soft APS

บริหารงานด้วยระบบ Graphic ทำให้ง่ายในการจัดการ และใช้หลักการ Drag & Drop ในการบริหารตารางเวลาการผลิต
วางแผนการผลิต และจ้างผลิตด้วย Gantt Bar
วางแผนการจัดซื้อ และจัดส่งด้วย Gantt Bar
ดูภาพรวมของเส้นทางการผลิตได้ตั้งแต่ระดับนาทีถึงระดับวัน
ดูภาพรวมของการใช้งานหน่วยการผลิตในรูปแบบของ Gantt Chart
ดูภาพรวมของการบริหารสินค้าคงคลังได้
ตรวจสอบสถานะของงานได้ง่ายจากสีของ Gantt Chart
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของแผนการผลิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้ดี
Customize เพื่อเชื่อมต่อโปรแกรม MRP ใดๆก็ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมนั้น
ดูรายละเอียดของงาน (Order – Instruction) ที่ออกไปเพื่อลดความผิดพลาดในการกระจายงานได้

*เริ่มต้นที่ 5 User

ดูรายละเอียด

Q Soft MRP

ระบบบริหารการผลิตจ่ายงานได้หลายรูปแบบ ด้วยบัตรสั่งผลิตบาร์โค้ด(ใช้ RFID แทนได้) บันทึกข้อมูล Real Time จาก Shop Floor ทำให้การติดตามสถานะการผลิตละเอียด และแม่นยำ

***ซื้อ Q.Soft MRP สามารถซื้อ Q.Soft APS , Q.Soft PM , Q.Soft WMS ได้ในราคาพิเศษ

*เริ่มต้นที่ 5 Users

ดูรายละเอียด

Q Soft PM

ระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร มีระบบตารางแผนซ่อมบำรุง เชื่อมโยงระบบวางแผนการผลิต หากมีการแจ้งซ่อมด่วนก็ Alert ไปยังระบบวางแผนการผลิตได้อัตโนมัติ รวมถึงการตรวจสอบ %OEE (Overall Equipment Effectiveness) ที่ต้องใช้ข้อมูลจากทั้งระบบแผนการผลิต, บริหารการผลิต มาที่ระบบนี้

ดูรายละเอียด

Q Soft S-WMS

ระบบบริหารคลังสินค้า บริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า 3 ระดับ (คลัง, ตำแหน่ง, ที่เก็บ) แบบ Graphic (Layout 2D) และบริหารพาเลทไปพร้อมกัน เชื่อมโยงทุกอย่างด้วยบาร์โค้ด (ซี่งสามารถเปลี่ยนเป็น RFID ได้ตามความพร้อมของ ผู้ประกอบการ)

ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้
สร้างความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์
สามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุน ที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตามขนาดธุรกิจที่กำหนด

*เริ่มต้นที่ 5 Users

ดูรายละเอียด

Q-ERP

เหมาะสำหรับธุรกิจการผลิต และธุรกิจซื้อมาขายไป/การบริการ/การกระจายสินค้า (Manufacturing, Trading/Services and Distribution )

วิเคราะห์ข้อมูล Real Time แบบ Pivot Table สามารถแสดงหน้าจอได้สองภาษาคือไทยและอังกฤษ

ระบบผลิต สามารถคำนวณต้นทุนจริงตาม Lot การผลิต

ดูรายละเอียด

RFID Intelligent Cabinet

 1. ลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน ไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปที่ site งาน
 2. มีความถูกต้องสูง
 3. ป้องกันการนำสินค้าหมดอายุ ไปใช้งาน
 4. ลด Lead time ในการเก็บเงิน
ดูรายละเอียด

SMARTBIZ

 1. โปรแกรมบัญชีการเงิน Smartbiz Accounting + โปรแกรมสร้างรายงานสำหรับผู้บริหาร ( Business Intelligence ) พร้อม WorkFlow designer และ รองรับการทำ Mobile Approve และ e-Filing ใช้งานร่วมกับ Smartbiz DBD Connect (ใช้ audit และ ส่งงบ e-filing ) ได้ทันที
 2. โปรแกรมเงินเดือน Smartbiz Payroll
 3. โปรแกรมการผลิต Smartbiz MRP , ใช้งานจริงทางธุรกิจ , ไม่จำกัดการติดตั้ง , ไม่ล็อคอายุ , ไม่จ ากัดรายการค้า , เป็นรุ่นใช้งานหลายคน หรือ LAN 3 users , รองรับรายงานภาษีซื้อ ขายแบบใหม่ ตามประกาศสรรพากรปี 58 , ลงทะเบียน Online เพียง 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน , มี VDO สอนการใช้งาน บน Youtube

วีดีโอสอน https://www.crystalsoftwaregroup.com/?page_id=663

ดูรายละเอียด
Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader