Menu
เนื้อหา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Menu

เราจะใช้ข้อมูลส่วนที่เราได้รับจากท่านหรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทผู้พัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังจะได้กล่าวต่อไปนี้

  • เพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการใช้บริการ (Services) (ตามความหมายที่ได้ให้ไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ) และ/หรือ การใช้แพลตฟอร์ม
  • เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านที่ส่งผ่านทางไทยดอทคอมมาร์เก็ตเพลสการจ่ายเงินของท่านผ่านทางแพลตฟอร์มสำหรับสินค้าจะถูกจัดการโดยตัวแทนของเรา
  • เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวการนำส่งซอฟต์แวร์และเพื่อการบริการลูกค้าอื่น ๆ
  • เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลและตรวจสอบกับบุคคลภายนอกเพื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูล
  • อีกทั้ง เราจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้ส่งมอบให้เพื่อจัดการบัญชีการใช้งานของท่านที่ท่านมีกับเรา (ถ้ามี) เพื่อตรวจสอบและจัดการการธุรกรรมทางการเงินอันเกี่ยวกับการจ่ายเงินที่ท่านได้จัดทำขึ้นทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ เพื่อตรวจสอบการดาวน์โหลดข้อมูลจากแพลตฟอร์ม เพื่อพัฒนาแผนผัง การจัดหน้าและเนื้อหาของหน้าต่าง ๆ ของแพลตฟอร์มและปรับแต่งสำหรับผู้ใช้ เพื่อระบุตัวตนผู้เข้าใช้ เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้ เพื่อจัดส่งข้อมูลที่เราคาดว่าท่านว่ามีประโยชน์สำหรับท่านหรือที่ท่านได้ร้องขอจากเราให้แก่ท่าน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และบริการของเรา เว้นแต่ท่านจะได้ปฏิเสธการติดต่อเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  • เมื่อท่านได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับไทยดอทคอมมาร์เก็ตเพลสหรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อส่งข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่าง ๆ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือบริการของเราหรือของบริษัทผู้พัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์เป็นครั้งคราว ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้ เราอาจใช้ข้อมูลการติดต่อของท่านเพื่อส่งเอกสารข่าวสารจากเราหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา และ
  • ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและเราถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ในกรณีที่มีมูลให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย สำหรับวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

เราอาจส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของเราสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ กับท่านให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของท่าน จัดการความสัมพันธ์อื่น ๆ กับท่าน การตลาด การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่น ๆ ที่เราเห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว เราจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ด้านบนนี้เท่านั้น

เราไม่เคยและไม่ได้ทำธุรกิจในการค้าข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าแก่บุคคลภายนอก

Close Menu
×

Cart

ลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

กรุณาเข้าสู่ระบบ
preloader